Handelshøyskolen BI Institutt for strategi  og entreprenørskap - Department of Strategy and Entrepreneurship

Postdoktorstilling innen forskningsprosjektet DigiBuild

Send søknad

Digitalisering står høyt på den strategiske agendaen i byggenæringen, og regnes som en av de viktigste virkemidlene for å bedre produktivitetsutviklingen i næringen. Digitalisering er mer enn et verktøy og krever derfor en helhetlig tilnærming. Dette er spesielt viktig i en næring der mange aktører må samhandle for å få til effektiv produksjon. Ved Handelshøyskolen BI, Institutt for strategi og entreprenørskap, er det ledig en 3-årig postdoktorstilling, som skal fokusere på digitalisering og endringsprosesser i byggenæringen.

Stillingen vil være knyttet til forskningsprosjektet DigiBuild, som er et BIA-prosjekt (Brukerstyrt Innovasjonsarena) finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet ledes av Backegruppen, som er en av Norges største entreprenørselskaper. I tillegg består konsortiet av Lean Communications og SINTEF Digital, i tillegg til Handelshøyskolen BI. Prosjektet har følgende overordnede målsetning:

 Å utvikle et helhetlig konsept og en industriell dataplattform for en heldigital byggeprosess, som tar hensyn til både den teknologiske og organisatoriske siden, heretter kalt DigiBuild. Til sammen har det helhetlige konseptet for digital byggeprosess, inkludert en dataplattform, en egnet virksomhetsarkitektur og et opplæringsverktøy potensial til å føre til 33% kostnadsreduksjon, 50% lavere klimagassutslipp og 50% raskere prosjektgjennomføring.

 Postdoktorstillingen vil primært fokusere på strategisk og organisatorisk endring som følger en heldigitalisering av byggeprosessen, og bidra til forskningsbasert kunnskap om hva dette krever. Relevante tema innenfor dette er hvordan en heldigitalisert byggeprosess vil påvirke:

  •   forretnings- og samarbeidsmodeller både innad og mellom aktørene i byggenæringen.
  •   organisering av arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser i byggeprosjekter, herunder aktørenes roller og ansvarsområder.

Kandidaten vil være med på å definere postdoktorprosjektet innenfor temaene beskrevet over. Kandidaten vil arbeide tett med forskerteamet på BI, representert ved BIs Senter for byggenæringen og BIs Senter for digitalisering, samt de øvrige partnerne i DigiBuild. Sentrene representerer sterke miljøer innenfor sine respektive fag, og samarbeid med næringslivet for å løse sentrale problemstillinger står sentralt. Kandidaten vil bli en del av et godt og internasjonalt fagmiljø ved Institutt for strategi og entreprenørskap på BI, med muligheter for faglig utvikling og videre akademisk karriere.

Det kreves oppnådd doktorgrad, fortrinnsvis innenfor strategi, innovasjon/entreprenørskap, ledelse, organisasjon og/eller relevante teknologifag. Søkere som disputerer i løpet av høsten 2018 kan vurderes. BI søker en kandidat som kan bidra på nasjonale og internasjonale arenaer med forskning og publikasjoner. Dette er i tråd med BIs visjon om å bli en av Europas ledende forskningsbaserte handelshøyskoler. Det forventes at søkere har publisert i relevante tidsskrifter. BI vil også legge vekt på om søkere har samarbeidet med privat næringsliv og/eller offentlig sektor, herunder samarbeid knyttet til FoU, forskningsformidling og forskningsbasert rådgiving. I tillegg, vil personlig egnethet og motivasjon for stillingen legges vekt.

Sammen med søknaden skal det legges frem et forslag til prosjekt for kvalifiseringsarbeidet med fremdriftsplan. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden. 

Stillingen vil bli innlemmet i BIs kollektive pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Lønn og tiltredelse etter avtale. 

Det foretas ikke ekstern sakkyndig kompetansevurdering av søkerne. Søknadene vil bli vurdert av Institutt for strategi og entreprenørskap ved BI. Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. BI forbeholder seg rett til ikke å ansette noen dersom tilstrekkelig kvalifisert og egnet kandidat ikke finnes. 

Søknad, CV med oversikt over tidligere stillinger, pedagogisk erfaring og kompetanse, administrativ erfaring, dokumentasjon over eventuelt annen kvalifiserende virksomhet som kan være av betydning for vurdering av søkerens kvalifikasjoner, samt en fullstendig publikasjonsliste sammen med en skisse til prosjektsøknad, skal innleveres elektronisk. Det gjøres oppmerksom på at høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres.

Aktuelle kandidater vil bli bedt om å sende inn tidligere arbeider. 

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Randi Lunnan ved Institutt for strategi og entreprenørskap, telefon 46410479, epost: randi.lunnan@bi.no , og/eller professor Ragnhild Kvålshaugen ved Institutt for strategi og entreprenør

Del på:

Søknadsfrist:

15.09.2018

Kontaktpersoner:

Lena Bygballe
mob: +47 46410469

Hjemmeside:

http://www.bi.no
Tilbake til toppen