Handelshøyskolen BI Institutt for ledelse og organisasjon- Department of Leadership and Organizational Behaviour

Høyskolelektor innen fagområdet organisasjonspsykologi/HRM/ledelsesfag

Send søknad

Institutt for ledelse og organisasjon dekker forskning og undervisning innen organisasjonspsykologi og ledelsesfag forøvrig på bachelor, master, PhD, og lederutdanningsnivå. For å styrke faglig stab, søker vi nå etter en høyskolelektor som kan styrke vår kapasitet knyttet til undervisning og veiledning i norske programmer, først og fremst på bachelornivå. Vi har særlige behov innenfor:

  • Organisasjonspsykologiske tema
  • HRM
  • Ledelsestematikk

Som høyskolelektor er man primært engasjert i undervisnings- og veiledningsoppgaver på bachelornivå. Det vil også være aktuelt med kursansvar og kursutvikling. Studentmassen er hovedsakelig norsk, så det er en forutsetning at søkeren må kunne gjennomføre undervisningsoppdrag online og offline, både skriftlig og muntlig på norsk. BI er opptatt av at læring og undervisning skal være relevant for både privat og offentlig sektor. Derfor vil BI foretrekke at søkeren kan dokumentere erfaring innen slike kontekster gjennom arbeidsforhold og/eller rådgivningsvirksomhet.

Som høyskolelektor er arbeidsplikten regulert av særavtalen mellom BI og Forskerforbundet ved BI (FBI). Normal undervisningsplikt er 260 undervisningstimer per år. I tillegg kommer sensurplikt. Den ansatte har også plikt til å holde seg faglig oppdatert, men i en pedagogisk stilling inngår ikke forskningsplikt. Likevel vil man vektlegge faglige ansatte sin FoU-ambisjon, og vil foretrekke søkere med forskningsambisjoner også i pedagogiske stillinger. Likeledes vil institutt for ledelse og organisasjon foretrekke søkere som har ambisjoner og planer for utvikling i et pedagogisk karriereløp, og som kan synlig- og sannsynliggjøre dette.

Søkere til stilling som høyskolelektor må ha høyere grads eksamen ved universitet eller høyskole eller mastergrad, typisk tilsvarende Master of Science (MSC), men også profesjonsutdanning i psykologi kan være aktuelt. Det er et krav at hele eller hoveddelen av graden skal være innenfor det fagområdet hvor vedkommende skal ansettes. Videre vil relevant yrkeserfaring tillegges vekt og da særlig erfaring fra lederstillinger, stillinger forbundet med HR arbeid, eller annen yrkespraksis rettet mot menneskelige ressurser. Når det gjelder pedagogisk kompetanse kan dette enten være dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller gjennom undervisning og veiledning. Søkeren bør kunne dokumentere utdanning/erfaring knyttet til kursutvikling, læringsaktiviteter, evalueringsformer og veiledning, eller så må søkeren være villig til å kvalifisere seg innen pedagogikk innen nærmere angitt tid.

Kompetansevurdering foretas etter vanlige regler for faglige- og pedagogiske stillinger ved universiteter og vitenskapelige høyskoler, jamfør BIs retningslinjer for ansettelser og opprykk, og departementets retningslinjer. Disse kan fås ved henvendelse til BI, Institutt for organisasjon og ledelse. Stillingen er knyttet til Statens Pensjonskasse og lønnes etter avtale.  

Institutt for ledelse og organisasjon har et meget sterkt forskningsmiljø, med flere, internasjonalt anerkjente forskere. Søkere må være villig til å delta i det faglige miljøet og i instituttets faglige aktiviteter. Kvinner oppfordres til å søke.

Aktuelle søkere kan innkalles til intervju, prøveforelesning eller seminarpresentasjoner. Handelshøyskolen BI forbeholder seg retten til ikke å tilsette søkere som er formelt kvalifisert, dersom man finner at de ikke tilfredsstiller andre, nærmere angitte krav, til pedagogiske evner, undervisningserfaring, erfaring fra arbeid i eller i samarbeid med næringslivet og til personlige samarbeidsevner.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til instituttleder Øyvind L. Martinsen, tlf 46410737, oyvind.martinsen@bi.no. 

Søknaden, CV og komplett liste over eventuelle faglige arbeider må foreligge. Husk at høyeste grad og annen særlig relevant utdanning skal dokumenteres. Faglige og/eller pedagogiske arbeider, samt eventuelle opplysninger om og dokumentasjon av annen virksomhet, som kan være av betydning for bedømmelse av søkerens kvalifikasjoner, lastes opp i Easycruit. Kopier av eventuelle vitenskapelige publikasjoner/arbeider eller konferanseinnlegg kan også legges ved.

Det er ikke anledning til å sende inn arbeider eller annen dokumentasjon etter fristen.

 

Del på:

Søknadsfrist:

10.08.2018

Arbeidssted:

Campus Oslo

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.bi.no
Tilbake til toppen